algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling bij SUUZ&ZO.

Bestelling
Een bestelling is definitief op het moment dat SUUZ&ZO een orderbevestiging per e-mail heeft verstuurd.

Betaling
Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Productie
SUUZ&ZO start met de productie van het product, nadat het totaalbedrag door SUUZ&ZO is ontvangen.

Levertijd
SUUZ&ZO streeft ernaar binnen 2 weken te leveren na ontvangst betaling. Vertraging van de levering geeft geen recht op ontbinden van de koop of schadevergoeding. Als de artikelen klaar zijn voor verzending, wordt de koper hierover bericht per e-mail.

Verzending en bezorgkosten
Levering binnen de Zaanstreek geschiedt op afspraak. Levering buiten de Zaanstreek zal in overleg plaatsvinden met de koper. Het product is bij SUUZ&ZO af te halen of per post verzendbaar. Hiervoor zullen verzendkosten (conform tarieven TNT) in rekening worden gebracht en eventuele verpakkingskosten.

Retourneren
Een bestelling via e-mail, leidt tot een koop op afstand. De overeenkomst komt na bestelling tot stand zodra SUUZ&ZO de bestelling aan de koper heeft bevestigd. Na betaling van het totaalbedrag worden de bestelde producten door SUUZ&ZO in productie genomen. Gedurende 7 werkdagen na de ontvangst van de producten heeft de koper het recht de koop op afstand te ontbinden, mits daar een plausibele verklaring voor is en in goed overleg. De kosten voor het retourneren komen voor rekening van de koper. Bij naamsgebonden producten wordt 50% van het orderbedrag in rekening gebracht daar de producten teniet zijn gedaan voor hergebruik. Het terug te ontvangen bedrag (exclusief verzendkosten) wordt binnen 14 werkdagen, na ontvangst van de producten, op de rekening van de koper teruggestort.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van SUUZ&ZO tegenover de koper kan nooit meer bedragen dan de inkoopwaarde van het geleverde en is beperkt tot € 50,00 per voorval. SUUZ&ZO is niet aansprakelijk voor transport- of opslagschade voor zover transport of opslag aan derden is uitbesteed. SUUZ&ZO is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en gevolgschade van de koper.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij SUUZ&ZO. Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar van de voorwaarden toegestuurd.

Garantie
De producten van SUUZ&ZO zijn van goede kwaliteit. Mocht de koper desondanks niet tevreden zijn, dan wordt de koper verzocht contact op te nemen met SUUZ&ZO om in samenspraak het probleem op te lossen.

Overmacht
SUUZ&ZO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper, indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij SUUZ&ZO en transportstagnatie. In geval van overmacht is SUUZ&ZO nimmer gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding. Indien de koper zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst niet (tijdig of behoorlijk) nakomt, heeft SUUZ&ZO het recht al haar lopende verplichtingen jegens de koper op te schorten, in welk geval de koper aansprakelijk is voor alle schade, waaronder winstderving van tenminste 50% van de orderwaarde.

Intellectueel eigendom
SUUZ&ZO behoudt zich de rechten voor van intellectuele eigendom (auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht) met betrekking tot de door haar geleverde producten.

Privacy
SUUZ&ZO geeft geen persoonsgegevens aan derden door zonder toestemming van de koper. SUUZ&ZO gebruikt de gegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen.

Toepasselijk recht/geschillen
Op alle overeenkomsten met SUUZ&ZO is Nederlands recht van toepassing.

Pin It on Pinterest

UA-38253019-1